Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
 • http://www.farbud.pl/budowa-i-remont,217.html?&aFilterAttributes[0][122]=1
 • Wiatrakowa Park
  w Jastrzębiej Górze

  Wiatrakowa Park w Jastrzębiej Górze to kameralne zamknięte osiedle trzech budynków w zabudowie bliźniaczej oraz jeden wolnostojący. Inwestycja położona jest w odległości jedynie około 800m od Morza Bałtyckiego.

   

  https://baltyckiluksus.pl/
 • http://www.farbud.pl/wyniki-wyszukiwania,2.html?sPhrase=vidaron&iProducer=&sPriceFrom=&sPriceTo=&iCa
Koszyk jest pusty
Kalkulator

Rzetelna firma

Rzetelna Firma

Szybki kontakt


tel. 81 742 00 67

sklep@farbud.com.pl

Czynne Pn-Pt
7:00-16:00

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.farbud.com.pl

 

Jesteś w: Regulamin » Regulamin sklepu internetowego www.farbud.com.pl

 

Sklep Internetowy www.farbud.com.pl, działający pod adresem: www.farbud.com.pl prowadzony jest przez:

 

"FARBUD" Sp. z o.o.

ul. Stefczyka 30

20-151 Lublin

Telefon: 081-742-39- 64 lub 63

Fax : 081-742-39-66

e-mail: sklep@farbud.com.pl

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039148, NIP: 7122328716 , Kapitał zakładowy: 1 510 000 zł zwana dalej Sprzedającym.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedającego, warunki świadczenia usług, warunki zawierania umów,  odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Sprzedający prowadzi sprzedaż farb, klejów, lakierów, artykułów chemii budowlanej oraz materiałów budowlanych wskazanych w katalogu produktów sklepu internetowego www.farbud.com.pl.
 3. Sprzedający prowadzący sklep internetowy www.farbud.com.pl wykonuje dostawę towarów wyłącznie na terenie Polski.
 4. Zakazuje się dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Przyjmowanie i warunki realizacji zamówień, sposób porozumiewania się

 §2.

 1. Kupujący może dokonywać zamówienia towarów 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez stronę internetową www.farbud.com.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@farbud.com.pl
 2. W celu dokonania zamówienia w sklepie internetowym www.farbud.com.pl należy uprzednio założyć konto podając dane umożliwiające potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, identyfikację Kupującego oraz wystawienie prawidłowej faktury VAT, a także wypełnić formularz zamówienia znajdujący się na stronie Sklepu.
 3. Składając zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@farbud.com.pl w treści e-maila należy wskazać dane określone w ustępie poprzedzającym.

§ 3.

 1. Przed przystąpieniem do realizacji każdego zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdzi e-mailem  przyjęcie zamówienia.
 2. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Sprzedający udziela kupującemu będącemu Konsumentem, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, informacji określonych w art. 12 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. O zmianach statusu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego.
 5. Zamówienie można odwołać e- mailem oraz telefonicznie w ciągu 48 h od chwili złożenia zamówienia, najpóźniej do chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający i Kupujący będący Konsumentem pozostają związani umową od chwili otrzymania przez Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, do czasu wykonania umowy.

Ceny towarów, koszty przesyłki

§ 4.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Ceną sprzedaży towaru jest cena umieszczona na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 3. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie obejmują kosztów przesyłki.
 4.  Bezpośrednio przez złożeniem zamówienia Sprzedający informuje Kupującego będącego Konsumentem o:

a)      głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

b)      łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach;

c)      czasie trwania umowy;

d)     minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.

 1. Koszty przesyłki realizowanej przez kuriera:
  • przesyłka do 30 kg - 20 zł,
  • przesyłka do 30 kg - za pobraniem 26 zł,
  • indywidualne ustalanie kosztów transportu w zależności od zamówionego towaru ( ilości i wagi )
  • paleta 200 kg - wpłata na konto - 122 zł,
  • paleta 200 kg - pobranie- 130 zł.
 2. Najpóźniej na początku składania zamówienia Sprzedający informuje Kupującego będącego Konsumentem   o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 3. W związku z każdą zawartą umową sprzedaży Sprzedający wystawi fakturę VAT, która zostanie doręczona Kupującemu wraz z dostarczanym towarem.

 Formy płatności i czas realizacji zamówień

 § 5.

 1. Kupujący przy składaniu zamówienia wybiera sposób płatności. Możliwe formy i terminy płatności:
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego – płatność następuje w dniu złożenia zamówienia.
 • za pobraniem-płatność gotówką kurierowi, płatność następuje przy odbiorze towaru
 • odbiór osobisty - po ustaleniu ze Sprzedawcą

      2. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas niezbędny do przygotowania towaru do wydania kurierowi.

 1. W przypadku wyboru dokonywania płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisu www.platnosci.pl czas realizacji wynosi 3 dni robocze od dnia zaksięgowania wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego należności od Kupującego.
 2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem czas realizacji wynosi 2 dni robocze od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 3. Wykonanie umowy sprzedaży (zrealizowanie zamówienia) przez Sprzedającego następuje z chwilą powierzenia towaru kurierowi. Towar zostanie wydany Kupującemu niezwłocznie, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

Warunki odstąpienia od umowy

§ 6.

 1. Kupujący będący  Konsumentem może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia  od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Konsumenta do Sprzedającego przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, a który został załączony do niniejszego regulaminu bądź w innej formie, która dostatecznie wyrazi wolę odstąpienia od umowy  w tym za pomocą środka porozumiewania się właściwego do składania zamówień.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Sprzedający, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, prześle Konsumentowi na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
 6. Jednakże, w sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dodatkowo poniesionych przez konsumenta. Sprzedający pokryje koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, różnicę między kosztem sposobu dostarczenia wybranym przez Konsumenta, a kosztem najtańszego sposobu dostarczenia pokryje Konsument.
 7. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym  odstąpił od umowy zwrócić zakupiony towar Sprzedającemu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. W związku z odstąpieniem od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Wyłączona jest możliwość odstąpienia od umowy w wypadku:

a)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

 § 7.

 1.  Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z rękojmi za wady towaru.  Wskazane ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.
 2. Proszę o wypełnienie załącznika Reklamacja.
 3. Jeżeli producent towaru udzielił gwarancji jej zakres wynika z oświadczenia gwarancyjnego, które zostaje dołączone do towaru.
 4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie  dwóch lat licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu lat dwóch od daty wydania rzeczy.
 5. Konsument zobowiązany jest dostarczyć towar będący przedmiotem reklamacji pod adres FARBUD Sp. z o.o. ul. Stefczyka 30, 20 – 151 Lublin. Na przesyłce proszę dopisać „REKLAMACJA” 
 6. Sprzedający ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, listem poleconym, bądź drogą elektroniczną.
 7. W przypadku uwzględnienia żądania zgłoszonego w reklamacji, Sprzedający w odpowiednim czasie dokona czynności w celu wykonania żądania Konsumenta.
 8. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, kurier ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kurier wykonuje te czynności także na żądanie Kupującego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

Postanowienia końcowe

 § 8.

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu internetowego www.farbud.com.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego www.farbud.com.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 3. Kupujący ma możliwość otrzymywania informacji reklamowych jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody na ich otrzymywanie. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tychże informacji.
 4. „Farbud” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków korzystania z serwisu www.farbud.com.pl, w szczególności: w sytuacjach dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, podania nieprawdziwych danych osobowych, udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom nieupoważnionym.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272).